طراحی و ساخت قالب قطعه دسته موتور چپ خودرو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


کردن 5-5ای 148 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد طراحی و ساخت قالب قطعه دسته موتور چپ خودرو کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست مطالب پروژه طراحی و ساخت قالب قطعه دسته موتور چپ خودرو

چکیده

مقدمه

فصل اول

مقدمه ای بر فرآیند های برشكاری ، بلانک زنی ، سوراخ زنی ، خم و کشش ورق ها

1-1 مكانیك برش

1-2 نیروهای برشی

1-3 مكانیزم و فرآیندهای بلانك زنی و سوراخ زنی

1-4 میزان لقی در فرآیندهای سوراخ زنی و بلانك زنی

1-5 نیروی سنبه و ماتریس با لبه های برشی تخت

1-6 بازده ورق

1-7 الگوهای دور ریز نوار ورق

1-8 فرآیند خمش ورق های فلزی

1-9 مكانیك خمش

1-10 نیروهای خمشی

1-11 نیروی خمش در یك قالب U شكل

1-12 شعاع خم

1-12-1 كمترین میزان شعاع خم

1-12-2 بیشینه شعاع خم

1-12-3 میزان مجاز خم

1-13 برگشت فنری

1-14 لقی

1-15 كشش عمیق

1-16 مكانیك كشش عمیق

1-17 قابلیت کشش عمیق

1-18 نیروها

1-18-1 اولین مرحله كشش

1-18-2 مراحل بعدی فرآیند كشش

1-19 عیوب پدید آمده ضمن كشش عمیق

1-20 روانكاری در فرآیند كشش

فصل دوم

محاسبات طراحی اجزاء قالب

2-1 محاسبات مربوط به طراحی قالب بلانک

2-1-1 محاسبات ابعاد بلوک ماتریس

2-1-2 محاسبه نیروی برش بلانک

2-1-3 محاسبه ابعاد بلوک سنبه و سنبه گیر

2-1-4 محاسبات مربوط به كانال ورق

2-1-5 تنش فشاری وارد بر سنبه و سنبه گیر

2-1-6 محاسبات مربوط به فنر

2-2 قالب كشش و خم

2-2-1 محاسبات نیروی خم

2-2-2 محاسبه نیروی كشش

2-2-3 محاسبات مربوط به فنر

2-2-4 بررسی نیروی خم و كشش بر سنبه

فصل سوم

محاسبه عرض ورق

3-1 مقدمه

3-2 انتخاب ماده

3-3 جنس قطعه

3-4 عملیات کشش وخم

3-5 جنس قالب

3-5-1 قالب بلانک

3-5-2 قالب بلانک

3-5-3 قالب کشش وخم

فصل چهارم

نقشه قالب ها

4-1 نقشه های مربوط به قالب بلانك (OP 05)

4-2 مقدمه ایی بر فولادهای ابزار سرد

فصل پنجم

5-1 فولادهای ابزار

5-1-1 تقسیم بندی فولادهای ابزار

5-1-2 طراحی فولادهای ابزار آلیاژی

5-1-3 آنیل كردن فولادهای ابزار

5-1-4 تنشگیری فولادهای ابزار

5-1-5 سخت کردن فولادهای ابزار

5-1-6 پیشگرم و آستنیته کردن

5-1-7 سختی پذیری و تشکیل مارتنزیت

5-1-8 تشکیل کاربید در مرز دانه ها

5-1-9 بازپخت فولادهای ابزار

5-1-10 دگرگونی آستنیت باقیمانده و باز پخت دو مرحله ای در فولادهای ابزار

5-2 فولادهای ابزار سردکار پرکرم و پرکربن

5-2-1 متالورژی فیزیکی فولادهای پرکرم و پرکربن

5-3 عملیات حرارتی

5-4 سخت کردن

5-5 باز پخت

5-5-1 کاربرد و خواص فولادهای پرکرم و پرکربن

5-5-2 بررسی عملیات حرارتی فولاد D6 ( SPK )

5-6 سایش

5-6-1 تعریف سایش و عوامل مؤثر بر آن

5-6-2 آزمایشات سایش خشك

5-6-3 سایش روانكاری شده

5-6-4 انتخاب مواد برای شرایط سایش ساینده

5-7 روشهای افزایش مقاومت سایشی فولادهای ابزار سردکار

5-8 نتیجه گیری

5-9 مراجع و ماخذ

5-9-1 منابع لاتین

5-9-2 منابع اینترنتی


بخشی از منابع و مراجع پروژه طراحی و ساخت قالب قطعه دسته موتور چپ خودرو
]1[ ربیعی،قنبری،مقصودی،جوادی فخار،"راهنمای كاربران عملیات حرارتی"،انتشارات جهان نو ، ،ص 390-408 ، 1379.
]2[حجازی ، ج، "بررسی پدیده سایش جهت انتخاب مواد فلزی در شرایط سایشی مختلف" ،انتشارات دانشگاه تهران ،1381 .
]3[مرعشی، م، "متالورژی كاربردی فولادها(2)"، انتشارات شركت نورد و تولید قطعات فولادی، صفح?142-145، 1375.
]4[گلعذار، م-ع، "اصول و کاربرد عملیات حرارتی فولادها و چدن ها"، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان،صفح? 359-386، 1370.
]5[ بولیانویک، و، مترجم: سید احسان روحانی"پرسکاری ورق ها ،فرآیند ها وقالب ها" انتشارات طراح،1384.
]6[ تسچاتش، ح، مترجم: عبدا... ولی نژاد "مهندسی عملی شکل دادن"، انتشارات طراح، 1381.
]7[تسچاتش، ح، مترجم: عبدا... ولی نژاد "جداول واستاندارد های طراحی و ماشین سازی" 1379.
]8[ جانسون، ب، مترجم: ابراهیم واحدیان "مقاومت مصالح (بیر جانستون )"، انتشارات علوم دانشگاهی، 1383.
]9[ وکوتا، ب، مترجمان: عبدا... ولی نژاد ، کیان جوادی فخار ، سید احسان روحانی،"گام به گام طراحی وساخت قالب های برش"، انتشارات طراح، 1358.
]10[ کلر، الف-اسچر، ک- کلین، و، مترجمان: عبد ا... ولی نژاد ، مهندس محمد نصیری نیا، "طراحی وساخت قالب وقیود" انتشارات طراح، 1384.
]11[ خادمی اقدام، ص- نصیری زنوزی، ب،"خواص مواد صنعتی" انتشارات مدرسه، 1374.
]12[ اردلان، غ، "طراحی و محاسبه انواع قالبهای فلزی"، انتشارات آثار اندیشه، 1382.
]13[ ستاره شناس، ی، "اصول نقشه کشی وطراحی قالب"، نشر انتشارات، 1379.
5-9-1 منابع لاتین

[14] G.Krauss,”Steel:Heat treatment and processing principles”Colorado school of mines,1989.
[15] Read-Hill,R.E.,Abbaschian,R.,Physical Metallurgy Principles,PWS Publishing,Boston,1994.
[16] Brooks,C.R.,Heat Treatment of Ferrous Alloys,McGraw-Hill Book Company,1979.
[17] Kern,R.F.Suess,M.E,Steel Selection,John Wiley &Sons,1979.
[18] Unterweiser,P.M.,Heat treaters Guide,American Society for Metals,1982.
[19] Grossmann,M.A.Bain,E.L.,Principles of Heat Treatment,American Society for Metals,5th ed.,1968.

لینک کمکی