تولیدات پراکنده نیروگاه های DG

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این پروژه به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 تولیدات پراکنده نیروگاه های DG دارای 118 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف تولیدات پراکنده نیروگاه های DG  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه تولیدات پراکنده نیروگاه های DG

چکیده

فصل اول

5-5 مقدمه

2-5 تعریف منابع تولید پراكنده

6-5 اهداف استفاده از تولیدات پراكنده

4-5 علل رویكرد بم منابع تولید پراكنده

5-5 علل رویكرد به منابع تولید پراكنده در ایران

6-5 مزایای استفاده از تولیدات پراكنده

از دید مشتركین 15 DG 5-6-5 مزایای اقتصادی

از دید شركت توزیع الكتریكی 15 DG 2-6-5 مزایای اقتصادی

7-5 معایب استفاده از تولیدات پراكنده

0-5 موانع و مشكلات توسعه منابع تولید پراكنده در دنیا

5-0-5 راهكارایی جهت كاهش موانع

4-5 اثرات زیست محیطی استفاده از منابع تولید پراكنده

فصل دوم

5-2 معرفی انواع تولید پراکنده

23 )ICE( 5-5-2 ماشین حرارتی داخلی

یا گازی 23 )CT( 2-5-2 توربین احتراقی

6-5-2 میكروتوربین

9-5-2 پیل سوختی

1-5-2 توربین بادی

5-1-5-2 مزایای بهره برداری از انرژی باد

1-2-5 فتوولتائیک

7-5-2 انرژی گرمایی خورشیدی

0-5-2 زمین گرمایی

(Geothermal power 5-0-5-2 فرآیندد تولیدد بدرر در نیروگداه زمدین گرمدایی

plant)

3

4-5-2 چرخ لنگر

58-5-2 واحدهای آبی کوچک

55-5-2 بیوماس

2-2 جایگاه انرژی های مختلف در جهان

6-2 پتانسیل منابع تولید پراكنده در ایران

فصل سوم

5-6 اتصال منابع تولید پراكنده به شبكه

مستقل از شبكه سراسری برر باشد. 44 DG 5-5-6 سیستم

متصل به شبكه سراسری برر باشد. 45 DG 2-5-6 سیستم

2-6 تكنولوژی های اتصال

5-2-6 ژنراتورهای سنكرون

2-2-6 ژنراتورهای آسنكرون

47 (Power Electronic Converter) 6-2-6 مبدل الكترونیك قدرت

6-6 قوانین اتصال

48 (Voltage Profile) 9-6 پروفیل ولتاژ

49 DG 5-9-6 پروفیل ولتاژ فیدرهای توزیع با بارهای توزیع شده یكنواخت در حضور

50 DG 2-9-6 محدوده بهره برداری از ژنراتور

6-9-6 نامتعادلی ولتاژ

9-9-6 كاهش نامتعادلی ولتاژ و اثرات ناشی از آن

1-9-6 پخش بار در شبكه های توزیع در حضور ژنراتورهای تولید پراكنده

1-6 حفاظت سیستم های تولید پراكنده

5-1-6 مسائل حفاظت نوعی

54 (Sympathetic Tripping) 5-5-1-6 تأثیر در خروج بی موقع

55 (Protection Blinding) 2-5-1-6 كور شدن حفاظت

56 (Failure of the Reclosing) 6-5-1-6 خطای بازبست

2-1-6 نتایج

5-2-1-6 هماهنگی فیوز- فیوز و هماهنگی رله- رله

2-2-1-6 هماهنگی فیوز- ریكلوزر

فصل چهارم

5-9 مقدمه

2-9 تأثیر تولیدات پراکنده بر قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

61 )HLI( 5-2-9 بخش تولید

64 )HLII( 2-2-9 سیستم های یکپارچه تولید و انتقال

66 )HLIII( 6-2-9 سیستم های توزیع فاقد تولیدات پراكنده

9-2-9 سیستم ها توزیع دارای تولیدات پراكنده

به منظور بهبود قابلیت اطمینان 71 DG (Islanding) 6-9 جزیره ای كردن

9-9 كیفیت توان

5-9-9 مشكلات كیفیت توان شبكه های توزیع دارای منابع تولید پراكنده

5-5-9-9 تغییرات آرام ولتاژ

2-5-9-9 تغییرات سریع ولتاژ و فلیكر

6-5-9-9 هارمونیك ها و هارمونیك های میانی

9-5-9-9 پخش بار و تلفات

1-5-9-9 جریان اتصال كوتاه

1-5-9-9 بررسی نامتعادلی

2-9-9 تعیین ماكزیمم توان تولیدی منابع تولید پراكنده در شبكه های توزیع شعاعی بر

اساس محدودیت های هارمونیكی

8

فصل پنجم

5-1 مقدمه

2-1 بررسی اقتصادی تولید پراكنده

برای شركت های الكتریكی 85 DG 5-2-1 توجیه اقتصادی

برای مشتركین 85 DG 2-2-1 توجیه اقتصادی

85 DG 6-1 بررسی مسایل اقتصادی یك پروژه

9-1 تحلیل و مقایسه اقتصادی

5-9-1 تحلیل و مقایسه اقتصادی طرح های برر رسانی به مصرف كنندگان دوردست

5-5-9-1 طرح گسترش شبكه

2-5-9-1 طرح بكارگیری تولیدات پراكنده

6-5-9-1 مقایسه اقتصادی طرح های مذكور

2-9-1 مثالی از تحلیل و مقایسده اقتصدادی طرح هدای برر رسدانی بده مصدرف كنندگان

دوردست

9

5-2-9-1 مشخصات مصرف كننده نمونه

2-2-9-1 طرح نمونه گسترش شبكه

6-2-9-1 طرح نمونه بكارگیری میكروتوربین

9-2-9-1 مقایسه دو طرح نمونه

6-9-1 جمع بندی و نتیجه گیری

1-1 فرمول بندی مسئله

5-1-1 دسترسی تجاری

2-1-1 هزینه های اولیه و نصب

6-1-1 ضریب كاركرد

9-1-1 محاسدبه مقددار قددرت الكتریكدی تولیددی توسدط پنل هدای خورشدیدی و ضدریب

كاركرد

1

از زمین 102 (declination) 1-1-1 زاویه انحراف

102 (monthly average hourly clearness index) 1-1-1 متوسط ضریب صافی ماهیانه

در توربین بادی 103 (CF) 7-1-1 محاسبه ضریب كاركرد

0-1-1 هزینه سوخت

4-1-1 هزینه برر و بیان تابع هدف

نتیجه گیری و پیشنهادات

اختصارات

واژه نامه

مراجع

 


بخشی از فهرست مطالب پروژه تولیدات پراکنده نیروگاه های DG
1- Zareipour, H., et al, "Distributed Generation: Current Status and Challenges", in proc. 36th
Annual North American Power Symposium (NAPS), University of Idaho, August 2004.
2- Griffin, T, et al,"Placement of Dispersed Generations Systems for Reduced Losses",
Proceedings of the 33rd Hawaii Conference on System Sciences, 2000.
3- Hadjsaid, H., et al, "Distributed generation Increases the Complexity of Controlling,
Protecting, and Maintaining the Distribution Systems", IEEE Computer Application in Power,
PP. 23-28, April 1999.
4- Philipson, L., and Willis, H.L., "Understanding Electric Utilities and Deregulation", Marcel
Dekker, 1988.
-1 امیددر مهرتدداش مسددعود علی اكبددر گلكددار و سددعید كمال ینیا "ًتددأثیر تولیدددات پراكنددده بددر حفاظددت
5224 تهران ایران. - شبك ههای توزیع" بیست و یكمین كنفرانس بین المللی برر صفحات 5225
6- "Assessment of Distributed Generation Technology Application", Resource Dynamic
Corporation, PP.1-30, Feb.2001.
7- E. M armolejo. C.Duque , M.T.Torres, "Analysis of the prospects for Colombian Electric
Power Sector", IEEE Distributed Generation (DG) Trans. University of Los Andes, Bogota
cogota Colombia, 2004.
8- M . H . J. Bollen, A . Sannino , "Voltage control with Inverter-Based Distributed
Generation", IEEE Trans Power Engineering Lettevs, Vol. Zo, NO. I , JANUARRY 2005.
-4 سددلطانی مسددعود "تولیددد الكتریسددیته و بهره بددرداری" چدداپ چهددارم انتشددارات دانشددگاه تهددران
5610.
 

لینک کمکی