بررسي رابطه بين فرهنگ ايمني و عملکرد ايمني در شرکت بهرهبرداري نفت و گاز گچساران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه بين فرهنگ ايمني و عملکرد ايمني در شرکت بهرهبرداري نفت و گاز گچساران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي مهندسي محيط زيست

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

ایمنی و متغیرهای مرتبط با آن در شرکتها و سازمانهای مختلف برای بهبود شرایط محیط کار، مورد توجه سیاستگذاران و محققان مختلفی قرار گرفته است و انسان به عنوان مهمترین عامل در ایجاد محیط کار ایمن محسوب میشود. این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین فرهنگ ایمنی و عملکرد ایمنی در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران انجام شد. به این منظور نمونهای از جامعه 410 نفری، از 200 نفر از کارکنان شرکت به روش نمونهگیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول مورگان، انتخاب شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامههای فرهنگ ایمنی و مقیاس عملکرد ایمنی نیل و گریفین استفاده شد. دادههای جمعآوری شده با روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون همزمان و t تک نمونهای با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافتهها نشان داد که بین فرهنگ ایمنی و عملکرد ایمنی در شرکت بهره برداری نفت و گاز رابطه مثبت و معناداری برقرار است(0.05<p .(همچنین بین مولفههای تعهد و اولویت به ایمنی و آموزش با عملکرد ایمنی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد(0.05<p(؛ اما بین مولفههای محیط حمایتی و عوامل بازدارنده با عملکرد ایمنی رابطه معناداری برقرار نبود. براساس یافتههای این پژوهش ارتقاء فرهنگ ایمنی وآموزش بر عملکرد و تعهد تاثیر مثبت داشته و میتواند در اراتقاء سطح ایمنی در شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران کارگشا باشد.

لینک کمکی