شبيه سازي دو بعدي جريان بر روي سرريز پلکاني با استفاده از نرم افزار openFoam

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن شبيه سازي دو بعدي جريان بر روي سرريز پلکاني با استفاده از نرم افزار openFoam :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي آب، محيط زيست و توسعه پايدار

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

سرریزپلکانی متشکل از پله هایی است که از نزدیکی تاج سرریز شروع شده و تا پاشنه سرریزدر پایین دست ادامه دارد. این نوع سرریزها به دلیل تاثیر قابل ملاحظه بر میزان استهلاک انرژی جریان مورد توجه می باشند. هزینه های بالا و مدتزمان طولانی مدل سازی و برداشت اطلاعات به روش آزمایشگاهی، طراحی بهینه این نوع سرریزها را با دشواری هایی مواجه ساخته است لذا لزوم استفاده از روش هایی سریع و کم هزینه در این زمینهاحساس میگردد. در این تحقیق با مدل سازی دوبعدی در نرم افزار openFoam به شبیه سازی جریان روی سرریزهای پلکانی پرداخته شده است. حل گر مورداستفاده برمبنای روش حجم سیال VOF بوده و مدل -k به منظور مدلسازی آشفتگی جریان به کار گرفته شده است. برای صحت سنجی به محاسبه ی پروفیل سطح جریان و مقایسه آن با مقدار آزمایشگاهی پرداخته شده است که تطبیق خوبی را نشان میدهد. سپس به کمک مدل عددی بردارهای سرعت، پروفیل سرعت و پروفیل فشار بر روی سررییز محاسبه شده اند. سرعت ماکزیمم بدست آمده1/026متر بر ثانیه است.

لینک کمکی