بررسي مقايسه اي مدل ساعت شني گالاهو و استعاره کوه رشدحرکتي کلارکو متکالف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي مقايسه اي مدل ساعت شني گالاهو و استعاره کوه رشدحرکتي کلارکو متکالف :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي يافته هاي نوين پژوهشي علوم ورزشي در حوزه سلامت، نشاط اجتماعي، کارآفريني و قهرماني

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

برای بررسی فرایند رشد حرکتی، باید از دیدگاه نظری به آن نگاه کرد. با توجه به اینکه تاکنون در ایران به استعاره کوه رشد حرکتی پرداخته نشده، هدف اصلی این مقاله بررسی مقایسه ای مدل ساعت شنی گالاهو و استعاره کوه رشد حرکتی کلارک و متکالف است. در طول تاریخچه حوزه رشد حرکتی تعدادی مدل و استعاره برای توضیح نحوه رشد مهارت های حرکتی به کار گرفته شده است. این استعاره ها نوعا یا نتایج و یا فرایندهای رشد را توصیف کرده اند، اما تعداد خیلی کمی از آنها، یک چارچوب یکپارچه برای آسان کردن درک ما از هر دو جنبه فرایند و نتیجه رشد، فراهم کرده اند. دو شیوه جدید درک فرایند و نتیجه رشد حرکتی شامل مدل گالاهو واستعاره کوه رشد حرکتی کلارک و متکالف بوده است. گالاهو با تاثیر پذیری از سیستم های پویا رشد حرکتی انسان را به یک ساعت شنی مثلثی شکل تشیبه نمود. کلارک و متکالف نیز این پروسه را به کوهی تشبیه نمودند که شامل شش دوره در رشد مهارت های حرکتی می باشد. در این مقاله توصیفی - تحلیلی به منظور ارایه یک چارچوب یکپارچه برای مشخص کردن هم نتیجه و هم فرایند رشد حرکتی به بررسی این دو نگاه پرداخته شد. بررسی های تحلیلی نشان داد هم مدل ساعت شنی گالاهو و هم استعاره کوه رشد حرکتی کلارک و متکالف که با توجه به نظریه بوم شناخی، ارایه شده اند همپوشانی زیادی داشته و برای تسهیل درک و فراهم کردنیک چارچوب نظری از فرایند و نتیجه رشد حرکتی حایز اهمیت می باشند.

لینک کمکی