بررسي تاثير خلاقيت معلمان تربيت بدني بر موفقيت تيم هاي ورزشي مدارس متوسطه استان خوزستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي تاثير خلاقيت معلمان تربيت بدني بر موفقيت تيم هاي ورزشي مدارس متوسطه استان خوزستان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي يافته هاي نوين پژوهشي علوم ورزشي در حوزه سلامت، نشاط اجتماعي، کارآفريني و قهرماني

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

همه جوامع بشری آموزش و پرورش را مرکز ایجاد خلاقیت و نوآوری میدانند. آموزش و پرورش خلاق ، مکانی آموزشی بوده و استحکام پایه ها ی آن ضامن موفقیت دانش آموختگان در تمام امور می باشد . با تاکید بر این رویکرد می توان پیش بینی کرد که در دهههای آینده آموزش و پرورش بهترین جایگاه را برای خلاقیت خواهد داشت. از سوی دیگر استفاده از قابلیتهای حرکتی و جسمانی هم میتواند نشانگر هوش حرکتی و خلاقیت باشد و هم افزاینده ی بهره وری از بهره ی هوشی و تحقیقات زیادی نشان داده اند که ورزشکاران حرفه ای از بهره های هوشی بالایی برخوردارند لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر خلاقیت معلمان تربیت بدنی برموفقیت تیم های ورزشی مدارس متوسطه استان خوزستان می باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری این تحقیق عبارتند از 752 نفر ازمعلمان تربیت بدنی مدارس متوسطه استان خوزستان که شامل 357 نفر مرد و 397 نفر زن می باشند. براساس جدول مورگان 255 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه ی دموگرافیک، پرسشنامه ی محقق ساخته ی موفقیت ورزشی و پرسشنامه ی خلاقیت رندسیب استفاده گردید. در تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. نتایج تحلیل آماری به دست آمده نشان داد کهخلاقیت در تمامی ابعاد بررسی شده بر موفقیت تیم های ورزشی تاثیر دارد.

لینک کمکی