آشنایی با مهندسی آب و فاضلاب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 آشنایی با مهندسی آب و فاضلاب دارای 220 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد آشنایی با مهندسی آب و فاضلاب  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست مطالب پروژه آشنایی با مهندسی آب و فاضلاب

فصل اول: سیمای كلی طرح

1-1-1- كلیات

1-1-2- وسعت

1-1-3- موقعیت جغرافیایی

1-1-4- تقسیمات کشوری استان خراسان رضوی

1-2- مطالعات شهرستان تربت حیدریه

1-2-1- كلیات

1-2-2- وسعت

1-2-3- موقعیت جغرافیایی

1-3-  شهر دولت آباد

1-3-1- كلیات

1-3-2- وسعت

1-3-3- موقعیت جغرافیایی

1-3-4- زمین شناسی

1-3-4-1- وضعیت خاک

1-3-4-2-توپوگرافی

1-3-4-3- وضعیت لرزه خیزی

1-3-5- مشخصات کالبدی شهر دولت آباد

1-3-6- کاربری اراضی در طرح هادی

1-3-7- تراکم موجود شهر

1-3-8- وضعیت فضای سبز

1-3-9- محدوده استحفاظی و خدماتی

1-3-10- جهات رشد و توسعه

1-3-11- پیش بینی کاربریهای اصلی در طرح هادی

1-3-12- کاربریهای اراضی خدماتی موجودوپیشنهادی در طرح هادی و درصد تحقق آن

1-3-13- طرحهای زیر بنای توسعه شهر در آینده

فصل :دوم هواشناسی

2-1- ایستگاههای هواشناسی خراسان

2-2- دما

2-3- تعداد روزهای یخبندان

2-4- تعیین عمق یخبندان

2-5- رطوبت نسبی

2-6- آمار بارندگی

2-6-1- بارندگی متوسط سالیانه

2-6-2- بارندگی متوسط فصلی

2-7- ساعات تابش آفتاب

2-8- باد

2-9- اقلیم

2-9- 1- اقلیم شهر دولت آباد

2-10- بررسی نتایج هواشناسی

فصل سوم : جمعیت

3-1- جمعیت

3-1-1- پیشگفتار

3-1-2- بررسی جمعیت شهرستان تربت حیدریه

3-1-3- بررسی منابع مختلف جمعیتی شهر دولت آباد و تغییرات آن

3-1-3-1- سرشماری نفوس و مسکن

3-1-3-2- آمار مرکز بهداشت

3-1-3-3- آمار طرح هادی شهر دولت آباد

3-1-3-4- سوابق مطالعاتی مشاورین قبلی

3-1-3-5- برآورد جمعیت سال 1375 تا

عنوان    صفحه

3-1-4- وسعت خانوار

3-1-5- ترکیب جنسی جمعیت و نسبت مردان به زنان

3-1-6- ترکیب سنی جمعیت

3-1-7- میزان موالید و مرگ و میر شهر دولت آباد

3-1-8- میزان با سوادی جمعیت 6 ساله

3-1-9- مهاجرت

3-1-10- ترکیب سنی مهاجران

3-2- روشهای پیش بینی جمعیت آینده شهر

3-3- برآورد جمعیت تا سال 1415 به روش تصاعد هندسی

3-3-1- انتخاب فرض برتر

3-4- برآورد جمعیت تا سال 1415 به روش ترکیبی

3-4-1- رشد طبیعی جمعیت

3-4-1-1- میزان موالید وباروری

3-4-1-2- باروری کل TFR

3-4-1-3- میزان مرگ و میر

3-4-2- آینده نگری جمعیت

3-4-3- رشد مطلق

3-5- تحلیل و نتیجه گیری

فصل چهارم : مطالعات منابع آب

4-1- آبهای سطحی

4-2- منابع آبهای زیر زمینی

4-3- حوضه آبریز دشت زاوه تربت حیدریه

4-4- آبهای سطحی دشت زاوه

4-5- آبهای زیر زمینی دشت زاوه

4-5-1- زمین شناسی دشت زاوه

4-5-2- سطح سفره آب زیر زمینی

4-5-3- کیفیت آب زیر زمینی

عنوان    صفحه

4-5-4- نوسانات سطح آب زیر زمینی در پهنه آبرفتی زاوه

4-5-5- تغییرات حجم مخزن سفره آب زیر زمینی در دشت زاوه

4-5-6- ارزیابی بیلان هیدروژئولوژی دشت زاوه

4-5-7- برداشت از منابع آب زیر زمینی

فصل پنجم : وضعیت موجود شبکه آبرسانی

5-1- تاریخچه تأمین و توزیع آب شرب

5-2- منابع تأمین آب شهر دولت آباد

5-3- مخزن ذخیره

5-4- خطوط انتقال و شبکه توزیع آب شرب شهر

5-5- بررسی روند واگذاری انشعابات

5-6- آمارتعداد مشتركین به تفکیک نوع مشترک

5-7- کیفیت منابع آب

5-8- اثر آب بر روی تجهیزات انتقال و توزیع آب شرب

5-9- فشار سنجی و اتفاقات

5-10- مشکلات موجود شبکه

5-11- اولویتهای پیشنهادی اصلاح و توسعه مربوط به شبکه آبرسانی شهر

فصل ششم : مصارف آبی

6-1- مقدمه

6-2- عوامل مؤثر برمصرف آب

6-2-1- شرایط اقلیمی منطقه

6-2-2- وضعیت فرهنگی و اقتصادی مردم

6-2-3- نوع جامعه

6-2-4- فشار آب

6-2-5- قیمت آب

6-2-6- مدیریت سیتم آبرسانی

6-3- مصارف آب در گذشته

6-3-1- مصارف خانگی

عنوان    صفحه

6-3-2- مصرف سرانه عمومی

6-3-3- مصرف سرانه تجاری- صنعتی

6-3-4- مصرف سرانه فضای سبز عمومی

6-3-5- تلفات

6-3-6- برآورد مصرف سرانه کل بین سالهای1380 تا

6-4- پیش بینی مصارف

6-4-1- پیش بینی مصارف سرانه خانگی طی سالهای مختلف طرح

6-4-2- پیش بینی مصرف سرانه عمومی

6-4-3- پیش بینی مصرف سرانه تجاری و صنعتی

     6-4-4- پیش بینی مصرف فضای سبز

     6-4-5- برآورد تلفات در سال افق طرح

     6-4-6- پیش بینی مصرف سرانه کل

     6-5- تعیین ضرایب مصرف

     6-5-1- ضریب حداکثر مصرف روزانه

     6-5-2- ضریب حداکثر مصرف ساعتی

     6-6- برآورد کلی نیاز آب در افق طرح

     فصل هفتم : مبانی کلی طرح

     7-1- دوره طرح

     7-1-1- تعیین دوره طرح یا افق طرح

     7-2- اصطلاحات رایج در طرح آبرسانی

     7-3- انواع شبکه های توزیع آب

     7-3-1- نوع شبکه پیشنهادی

     7-4- سرعت آب

     7-4-1- حداکثر سرعت آب

     7-4-2- حداقل سرعت آب

     7-5- فشار آب

     7-5-1- حداکثر فشار آب

عنوان    صفحه

7-5-2- حداقل فشار آب

7-6- افت فشار زیاد در شبکه توزیع

7-7- حداقل قطر لوله

7-8- دبی طراحی لوله

7-9- ضوابط تأمین نیازهای آتشنشانی

7-9-1- تعداد آتش سوزیهای همزمان

7-9-2- دبی قابل برداشت از هر شیر آتشنشانی

7-9-3- تعداد ومحلهای شیرهای آتشنشانی

7-9-4- فاصله شیرهای آتشنشانی

7-9-5- فشار مجاز شبکه برای آتشنشانی

7-10- لوله ها

7-10-1- انواع لوله های مورد استفاده در طرح های آبرسانی

7-10-2- مقایسه فنی انواع لوله ها

7-10-3- مقایسه اقتصادی بین انواع لوله ها

7-11- انواع شیرها در خطوط انتقال و توزیع

 مقدمه

خراسان در پهلوی خوراسان تلفظ می شد كه به معنی سرزمین خورشید طالع است. این نام در اوایل قرون وسطی بطور كلی به تمامی ایالات اسلامی كه در سمت مشرق كویر لوت تا كوه های هندوستان قرار گرفته بودند اطلاق می شود ، حدود خارجی خراسان در آسیای مركزی بیابان چین و پا میر و از سمت هند جبال هندوكش بود ولی بعد ها این حدود هم كوچكتر شد تا آنجا كه قرون وسطی كه یكی از ایالات ایران بود مشتمل بر سرزمین های واقع در جنوب جیحون و شمال هندوكش می شد.
 ادیان و مذاهب در استان خراسان
استان خراسان  بعلت مجاورت با تمدن بزرگ هند و چین و انتقال جریانات مذهبی این دو تمدن بزرگ تحت تاثیر قرار گرفته بعنوان مثال میتوان از دین بودا ، فردك ، بهاءفرید در خراسان نام برد ولی مهم ترین مذهب در خراسان مذهب تشیع می باشد كه از دیرباز در خراسان مورد حمایت مردم قرارگرفته است بعنوان مثال با ورود امام رضا به خراسان و استقبال فراوان مردم شهرهای مرو و نیشابور و دیگر نقاط و شورش های علویان در شمال و شمال شرقی ایران به خصوص در زمان هارون الرشید كه مامون را وادار كرد كه با امام هشتم شیعیان از در سازگاری در آید و ولایتعهدی را به رهبر جناح مخالف تفویض نماید نشانه بارز قدرت و نفوذ تشیع در خراسان قرن دوم و سوم است . بعلت كثرت شیعیان در این منطقه پادشاهان وقت منجمله سلطان محمود غزنوی و سلطان سنجر سلجوقی به تكمیل و ترمیم فضاهای آستان قدس و مقام امامت پرداختند.                                

 آثار تاریخی منطقه
آثار تاریخی هر منطقه بیانگر تاریخ و هویت آن منطقه و ارزش و اعتبار آن در گذشته         می باشد .استان پهناور خراسان رضوی  بعلت وسعت و قدمت دارای آثار تاریخی فراوان در نقاط مختلف می باشد كه بعلت پراكندگی و كثرت آنها از ذكر تمامی آنها خودداری می گردد و به چند نمونه اكتفا می گردد.


- سبزوار
         سبزوار دارای نقاط قدیمی فراوان می باشد از آن جمله:
1-    مسجد جامع سبزوار متعلق به قرن 7 هجری قمری
2-     مسجد پامنار متعلق به دوره سربداران
3-    منار خسروگرد كه تنها بازمانده از شهر قدیم بیهق است
4-    آرامگاه حاج ملاهادی سبزواری فیلسوف بزرگ دوره قاجاریه
5-    امامزاده شعیب بن موسی بن جعفر

- خواف
       1 -  مسجد گنبد خرابه های سنگان یا سنجان خواف كه باز مانده مسجدی از شهر آبادی در قرن اول اسلامی است و قسمت هایی از آن متعلق به قرن سوم هجری قمری  و دوران صفویه        می باشد
       2 -  مسجد جامع خرگرد خواف كه در سال 450 هجری قمری به دستور خواجه نظام الملك وزیر ملكشاه سلجوقی ، در قریه خرگرد خواف كه در آن زمان آبادی بزرگی بود ، ساخته شده است.
       3 -  مدرسه غیاثیه خرگرد خواف از قرن نهم كه به دستور خواجه غیاث الدین احمد خوافی وزیر شاهرخ تیموری ، ساخته شده است.
       4 -  مسجد ملك زوزن خواف در قریه زوزن خواف كه در قرن 7 هجری قمری ساخته شده است.

- شهرستان تربت حیدریه
       1- مسجد ومزار قطب الدین حیدر سرسلسله فرقه متصوفه حیدریه       
       2 - آرامگاه عارفی بنام شیخ حیدركه از دوره سلجوقی یا تیموری باقی مانده است
       3 – بازه آهو در رباط سفید تربت حیریه كه بصورت 4 طاقی است كه احتمالا آتشكده های آن از  دوره ساسانی است


- شهرستان مشهد
        1-  حرم مطهر امام رضا ( ع) و صحن ها و ایوانها
        2 – مسجد گوهر شاد
        3 – مسجد هفتاد و دو تن و حمام مجاور آن كه هر دو در مدخل بازار سرشور قرار دارند
        4 – آرامگاه فردوسی در طوس
        5 – آرمگاه شیخ بهائی در حرم مطهر
        6- آرامگاه خواجه ربیع
        7- آرامگاه خواجه اباصلت و خواجه مراد
        8- مصلای مشهد
        9 – آرامگاه نادر در شهر مشهد
       10 – گنبد سبز در مشهد
       11 – بقعه هارونیه در كنار جاده مشهد

  لهجه و زبان

سرزمین پهناور خراسان ، سكونت گاه اقوام و مردمان گوناگون با لهجه ها و زبانهای متفاوت بوده است . از نظر پراكندگی گویش ها ، نواحی مركزی و جنوبی به زبان فارسی تكلم می كنند وگویش آنها محلی می باشد . مانند نیشابوریها ، تربت حیدری ها و مشهد یها  . در نواحی شمالی زبان كردی نیز رایج است زبان تركی و عربی نیز بطور پراكنده رایج است.

  اقوام و نژاد

از اقوام گوناگون كه به این منطقه مهاجرت نموده اند می توان از اقوام زیر نام برد:
1- گرایلی ها   2- شاملوها   3- تركمن ها     4- ابن زند    5- ازبكها


صنایع دستی
استان خراسان رضوی بعلت وسعت و تنوع آن دارای هنرهای تزئینی و صنایع دستی فراوان و متنوع می باشد . از جمله آنها قالی خراسان می باشد كه دارای شهرت فراوان است و قالی های بلوچی و تركمن و مشهدی ، بیرجندی و كاشمر ، سبزواری بنام می باشد . علاوه بر قالی سنگ فیروزه ، سنگ پازر ، صنایع سنگی ، كاشیكاری ، معرق سازی ، مقرنس كاری ، قلاب دوزی ، هنرهای تزئینی بر روی پارچه را نیز می توان نام برد.

1-1-2- وسعت

            استان خراسان با وسعتی بیش از 238 هزار كیلومتر مربع وسیع ترین استان كشور می باشد و این استان در سال 1383 مطابق مصوبه مجلس شورای اسلامی به سه استان خراسان شمالی به مركزیت بجنورد و خراسان رضوی به مركزیت مشهد و خراسان جنوبی به مركزیت بیرجند تقسیم شده است كه استان خراسان رضوی دارای و  127735 كیلومترمربع می باشد.

1-1-3- موقیعت جغرافیایی
       
            استان خراسان رضوی بین مدار جغرافیایی 33 درجه و 30 دقیقه تا 37 درجه و 41 دقیقه عرض شمالی از خط استوا و 56 درجه و 19 دقیقه تا 61 درجه و 18 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته است.
این استان از شمال و شمال شرقی به طول حدود 6/531 كیلومتر دارای مرز مشترك با كشور تركمنستان بوده و از شرق به طول حدود 302 كیلومتر دارای مرز مشترك با كشور افغانستان بوده و از لحاظ مرزهای داخلی از شمال غربی با استان خراسان شمالی ، از جنوب با استان خراسان جنوبی و از غرب و نیمه شمال غربی به استانهای یزد و سمنان محدود می شود . نقشه  شماره 1-1 موقعیت استان خراسان رضوی در ایران را نشان میدهد .


نقشه ایران1-1

1-1-4- تقسیمات كشوری استان خراسان رضوی

             استان خراسان رضوی دارای 20 شهرستان، 69 شهر، 64 بخش و 161 دهستان میباشد . تقسیمات کشوری استان خراسان رضوی در جدول شماره 1-1 ارائه گردیده است . نقشه شماره 1-2 بیانگر تقسیمات سیاسی استان به تفکیک شهرستان ، بخش و دهستان میباشد .

لینک کمکی