بررسي سطح خوانايي کتابهاي فارسي (بخوانيم) سوم و چهارم (چاپ قديم و جديد) بر اساس شاخص خوانايي گانينگ و مقايسه آن بر اساس سازهي انگيزهي پيشرفت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي سطح خوانايي کتابهاي فارسي (بخوانيم) سوم و چهارم (چاپ قديم و جديد) بر اساس شاخص خوانايي گانينگ و مقايسه آن بر اساس سازهي انگيزهي پيشرفت :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی سطح خوانایی کتابهای فارسی سوم و چهارم (چاپ قدیم و جدید)بر اساس شاخص خوانایی گانینگ و مقایسهی آن بر اساس سازهی انگیزهی پیشرفت است. روش پژوهش از نوع توصیفی و تحلیل محتوای کمی هست. جامعه آماری در این پژوهش کتاب های فارسی سوم و چهارم چاپ قدیم (92-91) و جدید (95-94) است که باهم چهارکتاب هستند . برای بررسی کتابها ازلحاظ سطح خوانایی از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد؛ بدین صورت که از هر کتاب سه نمونه به روش تصادفی انتخاب شد و تجزیه و تحلیل بر روی آن انجام گرفت. برای تحلیل کتابها با سازه انگیزهی پیشرفت نمونه گیری صورت نگرفت و متن تمام درسهای کتابهای موردنظر بررسی شد. ابزار اندازه گیری در این پژوهش شاخص گانینگ و سیاهه تحلیل محتوا بر اساس سازهی انگیزهی پیشرفت بود. یافتههای پژوهش حاضر: سطح خوانایی کتاب فارسی سوم جدید (5،56) سوم قدیم (5،8) چهارم جدید (4،96) است. کتاب فارسی سوم و چهارم جدید و سوم قدیم ازلحاظ خوانایی مناسب دانش آموزان پایهی سوم و چهارم نمیباشند؛ اما کتاب فارسی چهارم قدیم تا حدودی خوانا است و مناسب دانش آموزان پایهی چهارم هست. ازلحاظ میزان توجه به سازهی انگیزهی پیشرفت کتاب فارسی قدیم با (17،58) بیشترین میزان توجه به انگیزهی پیشرفت را دارد و بعدازآن کتاب فارسی چهارم جدید (16،84) کتاب فارسی چهارم قدیم (15،42) و کمترین مقدار مربوط به کتاب فارسی سوم جدید (13،07) است.

لینک کمکی