بررسي رابطه مهارت فردي و مهارت سازماني مديريت زمان در مديران و کارکنان ادارات تربيت بدني استان خراسان جنوبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه مهارت فردي و مهارت سازماني مديريت زمان در مديران و کارکنان ادارات تربيت بدني استان خراسان جنوبي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي روانشناسي، علوم تربيتي و سبک زندگي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط بین مهارت فردی با مهارت سازمانی مدیریت زمان در ادارات تربیت بدنی و استاندار خراسان جنوبی می باشد جامعه آماری پژوهش و 130 تن از مدیران و کارکنان ادارات تربیت بدنی استان خراسان جنوبی تشکیل دادند تعداد نمونه برابر جامعه در نظر گرفته شد روش تحقیق از نوع همبستگی خود برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه هایی مهارت فردی و سازمانی مدیریت زمان استفاده شد نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل و تحلیل آماری نشان داد که بین مهارت فردی با مهارت سازمانی مدیریت زمان را به طور مستقیم و معنی داری وجود دارد (r=0/27 و p<0/001) ازمون T مستقل نشان داد که افزایش معنی داری در میزان به کارگیری مهارت سازمانی مدیریت زمان در مدیران نسبت به کارکنان و زنان نسبت به مردان وجود دارد (P<0/001) با توجه به اهمیت مهارت مدیریت زمان در مدیریت سازمان و سازمان تربیت بدنی به منظور بهره وری بیشتر آن باید بیشتر برای مدیران مدنظر قرار گیرد. مهارت فردی مدیریت زمان ممکن است بر توسعه مهارت سازمانی مدیریت زمان وابسته باشد پس مهارت سازمانی مدیریت زمان ممکن است به واسطه مهارت فردی با برآورد شود.

لینک کمکی