بررسي رابطه کمال گرايي با خودشکوفايي دانشجويان کارشناسي ارشد دانشکده علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه کمال گرايي با خودشکوفايي دانشجويان کارشناسي ارشد دانشکده علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي روانشناسي، علوم تربيتي و سبک زندگي

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان رابط کمال گرایی(مثبت ومنفی) باخودشکوفایی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز در سال تحصیلی 1394 بود. این پژوهش از نوع پژوهش های همبستگی است. که در دسته تحقیقات توصیفی و غیرآزمایشی قرار میگیرد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز در سال تحصیلی 94-1393 میباشد که با توجه به جدول مورگان و از طریق روش نمونه گیری دردسترس تعداد 280 نفر دانشجو انتخاب شدند. ابزار پژوهش منابع کتابخانه ای و پرسشنامه های گرایش به تفکر انتقادی و کیفیت زندگی بودند. داده های به دست آمده در دو بخش توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که رابطه ساده و چندگانه معنادار بین تفکر انتقادی و مولفه های آن با کیفیت زندگی در بین دانشجویان وجود دارد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرمافزار spss استفاده شده است. ضمنا سطح معناداری در این تحقیق a=0/05 تعیین شده است.

لینک کمکی