بررسي اثربخشي آموزش سه روش درماني هيپنوتيزم و ريلکسيشن و تصويرسازي بر اختلال اضطراب در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي اثربخشي آموزش سه روش درماني هيپنوتيزم و ريلکسيشن و تصويرسازي بر اختلال اضطراب در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي روانشناسي، علوم تربيتي و سبک زندگي

تعداد صفحات :28

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر هیپنوتیزم،تن آرامی و تصویرسازی ذهنی بر کاهش اضطراب در دانشجویان دانشگاه اسلامی واحد اهواز بود. نمونه ی پژوهشی شامل 40 نفر از دانشجویان بودند که به شیوه ی تصادفی ساده( چندمرحله ای) انتخاب شدند که به صورت تصادفی به چهار گروه( سه گروه آزمایشی و یک گروه کنترل)تقسیم شدند. طرح پژوهشی حاضر آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون ، همراه با گروه کنترل بود. تجزیه و تحلیل داده ها با روش مقایسه ی بین گروه ها و به وسیله ی تحلیل واریانس یکراهه و استفاده از آزمون های تعقیبی استفاده شد که در سطح اطمینان p<0/001 که نشان داد بین گروه های آزمایشی و کنترل در متغیر های هیپنوتیزم ، تن آرامی و تصویر سازی ذهنی کاهش اضطراب دانشجویان به صورت معناداری رابطه معنی دار و مستقیمی وجود دارد.

لینک کمکی