ارزشيابي کيفي توصيفي؛ ابزار و روش ها و تاثيرات آن بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن ارزشيابي کيفي توصيفي؛ ابزار و روش ها و تاثيرات آن بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي روانشناسي، علوم تربيتي و سبک زندگي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

امروزه جهان، پرمخاطره، پر تغییر، تحول و انقلابیاست. نظام آموزش و پرورش نیز تحت تاثیر این تغییرات و اصلاحات قرار دارد. یکی از این تغییرات به حیطه ارزشیابی اختصاص یافته است. ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و بالاخص ارزشیابی کیفی نقش مهمی در جامعه انسانی بازی می- کند و به علت نقش مهم و حساس آن، مورد نقد، بررسی و مطالعهی فراوانی قرار گرفته است. ارزشیابی توصیفی درواقع الگویی کیفی است که تلاش میکند به عمق و کیفیت یادگیری همه جانبه دانشآموزان توجه کند و توصیفی از وضعیت یادگیری آنها ارایه دهد که موجب اصلاح و بهبود توسعه مهارتها، دانشها و نگرشهای دانشآموزان میشود و منجر به ارتقای دانشآموزان در فرایند یادگیری خواهد شد. بنابراین در پژوهش حاضر برآنیم که با بیان و تعریف علمی ارزشیابی، معرفی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، ارزشیابی کیفی و همچنین اهداف، ابزار ،ویژگی ارزشیابی کیفی و اشاراتی به پژوهشهای پیشین در زمینه فوق، اهمیت توجه به ارزشیابی کیفی و تاثیرات بهرهگیری از این روش را نمایان کنیم. پژوهش به اعتبار ماهیت، توصیفی به صورت کتابخانهای است و از طریق بررسی مدارک و استفاده از کتب و اسناد معتبر شده است. نتایج مطالعات ضرورت تجدید نظر در روشهای ارزشیابی و توجه بیشتر به ارزشیابی کیفی از سوی مراکز آموزشی را نمایان می سازد.

لینک کمکی