بررسي فعاليت آنزيم پراکسيداز برگ کلم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي فعاليت آنزيم پراکسيداز برگ کلم :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين علوم و تکنولوژي

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

پراکسیدازها PODS; EC 1.11.1.X در انواع مختلف موجودات زنده (جانوران، گیاهان و میکروارگانیسم ها) گسترشدارد Marzouki et al., 2005 . پراکسیداز ها پروتیین های دارای هم که شامل آهن ( III ) پروتوپورفیرین IX ( فریپروتوپورفیرین IX ) به عنوان یک گروه پروستتیک می باشند( Boeuf et al., 2000 ) عضوی از خانواده آنزیم هایاکسیدوردوکتاز می باشند که واکنش اکسیداسیون طیف وسیعی از سوبستراها، شامل ترکیبات فنولی همچون گایاکول، پیروگالول،اسید کلروژنیک و کاتکول را در حضور هیدروژن پراکسید H2O2 یا هیدروپراکسیدهای آلی به عنوان پذیرنده الکترون کاتالیز میکنند Maksimov et al., 2011 پراکسیدازها در اعمال بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی مهم در گیاهان نظیر درمان زخم، لیگنینسازی، پاسخ به استرس، محافظت بافت ها در برابر صدمات فیزیکی و دفاع در مقابل پاتوژن ها علاوه بر سیستم بسیار مهم حذفآنزیمی H2O2 شرکت دارند Fortea et al., 2011 کاربردهای گسترده پراکسیدازها در زمینه های مختلف بیوشیمی پزشکی،بیوتکنولوژی، صنعت غذا و از این قبیل جذابیت مطالعه بر روی آنها را افزایش می دهد، بطوریکه در مواردی از جمله سم زدایی وحذف انواع آلاینده های آلی، به عنوان مثال، آمین های آروماتیک، فنل ها، رنگ ها، و غیره، از فاضلاب آلوده مورد علاقه بسیاری ازمحققین می باشد Shaffiqu et al., 2002 در این تحقیق آنزیم پراکسیداز از گیاه برگ کلم استخراج و فعالیت آن اندازهگیری گردید. در این مطالعه پس از هموژنیزاسیون و سانتریفیوژ در دمای 4 درجه سانتیگراد، عصاره خام برگ کلم تازه به وسیلهآمونیوم سولفات ( 44 %) رسوبگیری شد. فعالیت آنزیم در عصاره خام و پس از دیالیز به وسیله هیدروژن پراکسید به عنوان سوبسترا وگایاکول به عنوان پذیرنده الکترون یا معرف در بافر سیترات فسفات با - pH 5 بهینه و دمای بهینه 55 درجه سانتی گراد در طول موج 404 نانومتر اندازه گیری شد. فعالیت کل و فعالیت ویژه پراکسیداز به ترتیب U 3012.63 و U/mg 1.87 در عصاره خام؛ و U 2922.63 و U/mg 30.98 برای آنزیم پس از دیالیز بدست آورده شد. این تحقیق نشان داد که گیاه برگ کلم به عنوان منبع آنزیم پراکسیداز می تواند جهت مطالعات سینتیکی در صنایع غذایی و دارویی و... پیشنهاد گردد .

لینک کمکی