اجراي فرايند مدريت ريسک تحت شرايط عدم قطعيت (مطالعه موردي يک سازمان توليدي در مشهد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن اجراي فرايند مدريت ريسک تحت شرايط عدم قطعيت (مطالعه موردي يک سازمان توليدي در مشهد) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس نوآوري هاي اخير در مهندسي صنايع و مهندسي مکانيک

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

مدیریت ریسک گامی در راستای اثربخشی، کارایی و البته علمی تر شدن پروژه می باشد، به طوری که عدم قطعیت هارا قبل از اینکه رخ داده و به بحران تبدیل شوند، شناسایی کرده و یک تعادل بین تهدیدها و فرصت ها (البته با توجه بهظرفیت ریسک پذیری سازمان یا پروژه و ماهیت ریسک) ایجاد می کند. در مدیریت ریسک سوالاتی نظیر چگونگیشناسایی ریسک، نحوه درجه بندی و اولویت بندی ریسک های پروژه، چگونگی درنظرگیری وابستگی عدم قطعیت ها بهیکدیگر، چگونگی پاسخ به ریسک ها و مواردی از این قبیل مطرح می باشند که پاسخ به آنها نیازمند تجزیه و تحلیل دقیقدارد . با شناخت عدم قطعیت ها و مدیریت آنها، در درجه اول اقتصادی یا غیراقتصادی بودن پروژه مشخص می شود، دردرجه دوم تهدیدها و فرصت های هر یک از عدم قطعیت ها استخراج می شود، در درجه سوم راهکارهای مناسب برایکنترل تهدیدها و افزایش فرصت ها شناسایی شده و بالاخره با انتخاب استراتژی مناسب (اجتناب یا بهره گیری، کاهش یاارتقاء، انتقال یا مشارکت یا پذیرش، به ترتیب برای هریک از تهدیدها یا فرصت ها) می توان گام بزرگی را در راستای نیلبه اهداف پروژه برداشت.در این مقاله به دنبال طراحی مدل در یک سازمان بزرگ صنعتی در شهر مشهد هستیم. برای این منظور، ابتدا انواعمدل های موجود براساس تحقیقاتی مشابهی که قبلا انجام شده بررسی و مقایسه شدند . سپس ویژگی ها و شرایط سازمانمورد نظر از طریق مصاحبه و پرسشنامه، شناسایی و تجزیه و تحلیل شدند . در ادامه، فرآیندهای مدل به همراه ساختار وجزییات اجرای هر فرآیند، طراحی و مورد اعتبارسنجی قرار گرفتند . لازم به ذکر است مدل پیشنهادی قابل تعمیم بهسازمان های مشابه است.

لینک کمکی