بررسی و تحلیل روسازی انعطاف پذیر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بررسی و تحلیل روسازی انعطاف پذیر دارای 123 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی و تحلیل روسازی انعطاف پذیر کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

فهرست عناوین

فصل اول ـ مروری بر انواع روسازی

1-1- مقدمه

1-2- تأثیر بارگذار و عوامل جوی بر سیستم روسازی

1-3- عوامل مؤثر در طرح روسازی‌ها

1-4- روسازی‌های انعطاف‌پذیر

1-5- خلاصه و نتیجه‌گیری

فصل دوم : كاهش عمر روسازی های انعطاف پذیر در اثر تغییرات شرایط چسبندگی بین لایه ها با توجه به كرنش قائم روی خاك بستر

1- مقدمه

2- تاثیر بارهای افقی و اصطكاك بین لایه ای به عمر روسازی ها

3- تحلیل نظریه تاثیر شرایط بین لایه ای

4- انتخاب مدل و روش تحلیل

4-1 - مدل هندسی روسازی

4-2 – بارگذاری

4-3 - مدل تعیین عمر روسازی ها

5- تحلیل تاثیر شرایط بین لایه ای مختلف بر روی عملكرد روسازی

5-1- تاثیر اجراء ضعیف اندود تك كت ( حالت اجرایی)

5-2- تاثیر كاهش اجراء ضعیف اندود پریمكت ( حالت 3 اجرایی)

5-3- تاثیر اجرای نامناسب اندودهای بین لایه ای ( حالت 4 اجرایی)

6- خلاصه و نتیجه گیری

فصل سوم: روش‌های تحلیل روسازی‌های انعطاف‌پذیر

3-1- مقدمه

3-2- حل سیستم‌های لایه‌ای با استفاده از تئوری چند لایه‌ای

3-1-1- معادلات پایه

3-2-2- شرایط مرزی و پیوستگی

3-3- حل سیستم‌های لایه‌ای با استفاده از روش اجزاء محدود

3-4- مقایسه روش چند لایه‌ای با روش اجزاء محدود

3-5- خلاصه و نتیجه‌گیری

فصل چهارم: بررسی نر‌م‌افزار Kenlayer جهت تحلیل روساز‌ی‌های انعطاف‌پذیر

4-1- تئوری نرم‌افزار

4-1-1- سیستم چند لایه‌ی الاستیك

4-1-2- Super Position و تعیین پاسخ‌ها

4-1-2-1- تجزیه تنش‌ها به مولفه‌ها x و Y

4-1-2-2- محاسبه تنش‌های اصلی

4-1-2-3- محاسبه كرنش بحرانی

4-1-3- آنالیز خرابی (Damage Anaysis)

4-1-3-1- معیار بحرانی شكست ترك كششی

4-1-3-2- معیار بحرانی شكست تغییر شكل حداكثر

4-1-3-3- محورهای چندگانه

4-1-4- لایه‌های غیرخطی

4-1-4-1- مصالح دانه‌ای

4-1-4-1- تقسیم لایه به تعدادی زیر لایه

4-1-4-1-2- انتخاب نقطه مناسب جهت طراحی

4-1-4-2- مصالح ریزدانه

4-1-4-3- نقطه تنش برای لایه غیرخطی

4-2- نكات فنی راجع به Kenlayer

4-2-1- اطلاعات عمومی نرم‌افزار

4-2-1-1- مصالح

4-2-1-2- آنالیز خرابی

4-2-1-3- تعداد بازه‌های زمانی در هر سال

4-2-1-4- بارها

4-3- خلاصه و نتیجه‌گیری

فصل پنجم ـ بررسی نرم‌افزار (TUPAS) جهت تحلیل روسازی‌های انعطاف‌پذیر

مقدمه

5-1- تئوری نرم‌افزار

5-1-1- سیستم لایه‌ای

5-1-2- برهم نهی بارها و تعیین پاسخ‌ها

5-2- نكات فنی

5-3- خلاصه و نتیجه‌گیری

فصل ششم ـ مقایسه‌ی عملكرد و نتایج حاصل از نرم‌افزارهای TUPAS و KENLAYER

6-1- مقدمه

6-2- شرح چند مثال

6-2-1- شرح مسئله با چرخ منفرد

6-2-2- شرح مسئله با چرخ چندگانه

6-3- حل چند مثال

6-3-1- حل مسئله 3 لایه‌ای تحت بارگذاری تك چرخ

6-3-2- حل مسئله 3 لایه‌ای تحت بارگذاری ناشی از یك محور سه گانه

6-3-3- حل مسئله 3 لایه غیرخطی ناشی از بارگذاری تك چرخ

6-4- آنالیز حساسیت

6-4-1- آنالیز خطی

6-4-1-1- سیستم سه لایه‌ای

6-4-1-2- تاثیر ضخامت لایه

6-4-1-3- تاثیر مدول لایه‌ها

6-4-2- آنالیز غیرخطی

فصل هفتم ـ جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

7-1- خلاصه

7-2- نتیجه‌گیری

7-3- پیشنهادات

منابع و مراجع


بخشی از منابع و مراجع پروژه بررسی و تحلیل روسازی انعطاف پذیر
Austroads (1992), "Pavement Design-a Guide to the structural Design of pavement" , Sydney.
E.J. Yoder and M.W. Witczak (1975), "Principles of Pavement Design", 2nd edition, John Wiley and Sons INC/
Incorporating the south Africa Mechanistic Pavement Design (2000), "PADS 1.10 User’s Guide", Computer program.
Yang H.Hung (1993), "Pavement Analysis and Design", Prentice Hall, Englewood Cliffes, New Jersey.
طباطبایی امیر محمد، «روسازی راه»، مركز نشر دانشگاهی، 1364.
[1] Young H. Huang, "Pavement Analysis and Design", Prentice – Hall, 1993, 590pp.
[2] Romanoschi Sefan, A. and Mtacalf John, "Effects of Interface Condition an Horizontal Whell Loas on the Life of Flexible Pavement Structures", Trasnportation Research Record, 1778, 2001, PP. 123-131.
[3] Romanoschi Stefan A., and Metcalf John, B. "Characterization of Asphalt Concerete Layer Interfaces", Transportation Research Record, 1778, 2001, PP, 132 – 139.
[4] Timenshko Stephan P., "Mechanics of Materials", MsGraw – Hill, 1965, 629 pp.
]5[ دفتر تحقیقات و معیارهای فنی وزارت «راه و ترابری؛» مشخصات بار مجاز كامیون‌های باركش»، وزارت راه و ترابری، 1364.
[6] Shell International Petroluem Company Limited, "Shell Pavement Design Manual", Shell Company, 1995, 250pp.
- از اینترنت و مقاله آقای دکتر محمد مهدی خیری

لینک کمکی