شناسايي و ارزيابي ريسک خطرات ايمني و بهداشت و محيط زيست (HSE) در استخرهاي شنا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن شناسايي و ارزيابي ريسک خطرات ايمني و بهداشت و محيط زيست (HSE) در استخرهاي شنا :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي برنامه ريزي و مديريت محيط زيست

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

مقدمه: استخرهای شنا، محلی تفریحی و ورزشی است که عدم رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در آن می تواند اثرات ناگواری بر سلامت جامعه داشته باشد. این مطالعه با هدف شناسایی و ارزیابی ریسک های ایمنی و بهداشتی به روش HAZID در استخرهای شنا در شهرستان آران و بیدگل انجام شده است. روش بررسی: مطالعه حاضر کاربردی است. شناسایی خطرات، بصورت مشاهدات میدانی و با استفاده از پرسشنامه های مصوب بهداشت محیط در 3باب استخر (که شامل چک لیست های بهداشت محیط داخل استخر، ایمنی تجهیزات و تاسیسات و ... می باشد) انجام شده است سپس رتبه بندی ریسک ها انجام و راهکارهای اصلاحی ارایه گردیده است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spssv19 انجام گرفت.یافته ها : براساس یافته های این تحقیق، 41 نوع خطر ایمنی و 35 نوع خطر بهداشتی (بالقوه و موجود) شناسایی گردید. در مجموع از 7 واحدکاری و 6 رده شغلی موجود در استخر؛ 52 نوع ریسک بهداشتی و 86 نوع ریسک ایمنی شناسایی، ارزیابی و طبقه بندی گردید.نتیجه گیری: نتایج بررسی ها نشان داد که بیشترین خطرات بهداشتی مربوط به محوطه داخل استخر است بنابراین آموزش شناگران و فرهنگ سازی بهداشتی نقش موثری در کنترل خطرات بهداشتی دارد. حساس سازی مدیران و پرسنل استخرها جهت تغییر نگرش آنها نسبت به مسایل HSE نقش مهمی در کنترل خطرات ایمنی و بهداشتی دارد.

لینک کمکی