تحليل غيرخطي روسازي انعطافپذير با رويه آسفالت حاوي خرده لاستيک به روش المان محدود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تحليل غيرخطي روسازي انعطافپذير با رويه آسفالت حاوي خرده لاستيک به روش المان محدود :
نام کنفرانس یا همایش : ششمين همايش ملي قير و آسفالت ايران

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

در سالهای اخیر تحقیقات زیادی به منظور ارزیابی اثر خرده لاستیک بر خصوصیات دینامیکی و عملکرد مکانیکی مخلوطهای آسفالتی گرم صورت گرفته است . شیارشدگی روسازی آسفالتی یکی از رایج ترین و مخرب ترین نوع خرابیهای مشاهده شده است که خرده لاستیک توانسته است میزان این خرابی را کاهش دهد . هدف از این پژوهش، بررسی رفتار واقعی لایههای روسازی انعطافپذیر با رویهی مخلوط آسفالت لاستیکی میباشد. برای نیل ب ه این هد ف و ارزیابی پدیده شیارشدگی لایههای روسازی، از روش المان محدود سه بعدی در شبیهسازی این لایهها استفاده شده است مدلسازی لایهها با استفاده از نتایج آزمایشگاهی به وسیله نرم افزار ABAQUS انجام شده است. مدل المان محدود ارایه شده در این تحقیق، با درنظرگرفتن مدل غیرخطی خزش برای لایه رویهی روسازی ، تحت هر دو نوع بارگذاری استاتیکی و چرخهای قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که میزان شیارشدگی پیشبینی شده به وسیله مدل در شرایط بارگذاری چرخهای، به شیارشدگی اندازهگیری شده میدانی و آزمایشگاهی خیلی نزدیک است

لینک کمکی