مقايسه توانايي مقابله با استرس در بين دانشجويان ورزشکار وغيرورزشکار پرديس علامه طباطبايي اردبيل در سال تحصيلي 1393-94

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقايسه توانايي مقابله با استرس در بين دانشجويان ورزشکار وغيرورزشکار پرديس علامه طباطبايي اردبيل در سال تحصيلي 1393-94 :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق مقایسه توانایی مقابله با استرس در بین دانشجویان ورزشکار وغیرورزشکار پردیس علامه طباطبایی اردبیل درسال تحصیلی 94-1393بود.روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق علی-مقایسه ای می باشد چون در صدد تعیین تفاوت های توانایی مقابله با استرس در بین دانشجویان ورزشکار وغیرورزشکار هستیم.جامعه ی آماری این تحقیق 514نفربود که بااستفاده از نمونه گیری تصادفی ساده 20نفردانشجوی ورزشکار و 20 نفردانشجوی غیرورزشکار انتخاب کردیم.برای جمع آوری اطلاعات تحقیق ازپرسشنامه مقابله بااسترس اندلر وپارکر استفاده شد که شامل 48سوال بود.برای آزمون فرضیه تحقیق وتعیین تفاوت های خای احتمالی از آزمون tگروه های مستقل استفاده شد.تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون tگروه های مستقل نشان داد که بین توانایی مقابله با استرس وورزشکار بودن رابطه ی معناداری وجود دارد

لینک کمکی