بررسي رابطه ميزان سرسختي روانشناختي و رضايت از ازدواج در بين افراد متاهل شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه ميزان سرسختي روانشناختي و رضايت از ازدواج در بين افراد متاهل شهر تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف: هدف از پژوهش صورت گرفته بررسي رابطه ميزان سرسختي روانشناختي و رضايت از ازدواج در بين افراد متاهل شهر تهران . روش بررسی: برای این منظور تعداد 200 نفر از افراد متاهل در شهر تهران با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و میزان سرسختی روانشناختی و رضایت از ازدواج در بین آنها از طریق ابزارهای پژوهش پرسشنامه سنجش رضایت زناشویی و پرسشنامه زمینه یابی دیدگاه های شخصی با روش همبستگی ارزیابی شدند یافته ها:بررسی ها نشان داد که بین سرسختی روانشناختی و رضایت از ازدواج در بین افراد متاهل شهر تهران رابطه همبستگی بالایی وجود دارد و همچنین میتوان با ابعاد دیگر هم میزان رضایت از ازدواج را بررسی کنیم. نتیجه گیری: این پژوهش نشان میدهد بین دو مولفه ما رابطه همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد و بعد کنترل هم میتواند پیش بینی کننده معنادار تری برای رضایت از ازدواج باشد. توجه به این ساختار میتواند برای بالا بردن میزان رضایت از ازدواج دربین افراد متاهل مفید باشد

لینک کمکی