تاثير متقابل عملکرد مورد انتظار، تلاش مورد انتظار و اعتماد به بانکداري اينترنتي بر قصد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تاثير متقابل عملکرد مورد انتظار، تلاش مورد انتظار و اعتماد به بانکداري اينترنتي بر قصد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

هدف این مطالعه به طور مشخص سنجش تاثير متقابل عملکرد مورد انتظار، تلاش مورد انتظار و اعتماد به بانکداري اينترنتي بر قصد مشتریان در پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی می باشد. نظریه تلفیقی پذیرش و کاربرد فناوری یکی از جدیدترین نظریه های مطرح در زمینه پذیرش فناوری است. در این پژوهش سعی شده است پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی براساس همین نظریه مورد بررسی قرار گیرد. جامعه آماری پژوهش حاضر، شعب بانک ملت شهر رشت می باشند. برای آزمون فرضیه ها، با استفاده از فرمول کوکران در فاصله اطمینان 95 درصد، تعداد 571 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. داده ها با پرسش نامه گردآوری شده و با استفاده از تکنیک تحلیل مسیر (مدلسازی معادلات ساختاری ) و نرم افزار AMOS تجزیه تحلیل شد. نتایج نشان داد که: تلاش مورد انتظار و عملکرد مورد انتظار بر قصد مشتری در پذیرش بانکداری اینترنتی تاثیر معنی داری دارند. عملکرد مورد انتظار مشتری از بانکداری بیشترین تاثیر را بر قصد مشتری در پذیرش بانکداری اینترنتی دارد. اعتماد مشتریان بر عملکرد مورد انتظار آنها از بانکداری اینترنتی تدثیر دارد و بر تلاش مورد انتظار مشتری تاثیر ندارد.

لینک کمکی