بررسي مولفه هاي اجتماعي و فرهنگي موثر بر تجمل گرايي زنان شهر گرگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي مولفه هاي اجتماعي و فرهنگي موثر بر تجمل گرايي زنان شهر گرگان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي زنان و زندگي شهري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف اصلی پ ژوهش این است که به عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر تجمل گرایی زنان پرداخته شود. جامعه آماری آن کلیه زنان19-49 ساله شهر گرگان می باشد. برای برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده که شامل 383 نفر می باشد و روش نمونه گیری، خوشه ای دومرحله ای است که اطلاعات لازم ازآنها استخراج شده است. برای تعیین اعتبار و روایی تحقیق از روش صوری و برای تعیین پایایی پرسشنامه باتوجه به نوع سوالات و گویه ها مناسب ترین روش آلفای کرونباخ تشخیص داده شده است.برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار spss.20 استفاده شده و نتایجی که با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون به دست آمده نشان داد که بین خودنمایی چشم و هم چشمی، گرایش به رسانه های بیگانه و گرایش زنان به تجمل گرایی رابطه معناداری وجود دارد و این رابطه مستقیم و مثبت است. اعتقادات مذهبی و استفاده از رسانه های جمعی تاثیری درگرایش زنان به تجمل گرایی ندارد و همچنین نتایجی که با استفاده از رگرسیون چندمتغیره به دست آمد نشان می دهد که نقش خودنمایی در گرایش زنان به وسایل تجملی بیشتر از چشم و هم چشمی است.

لینک کمکی