شبيه سازي عددي پيل سوختي غشاء پليمري دما بالا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن شبيه سازي عددي پيل سوختي غشاء پليمري دما بالا :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس هيدروژن و پيل سوختي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

در این پژوهش یک پیل سوختی غشا پلیمری دما بالا با استفاده از نرم افزار کامسول 1 شبیهسازی شده است. مدل مورد استفاده در شبیهسازی یک مدل سه بعدی، تک فاز، همدما و حالت پایدار است. مقایسه نشان میدهد که نتایج شبیهسازیتوافق خوبی با نتایج آزمایشگاهی دارد. همچنین در این پژوهش، اثر دو پارامتر مهم همچون دما و فشار بر عملکرد پیل سوختی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بیانگر این است که افزایش دما به علت افزایش هدایت یونی غشاء موجب افزایش ولتاژ خروجی پیل میشود. با افزایش فشار، غلظت واکنش دهندهها بر روی سطح کاتالیست افزایش مییابد و موجب بالا رفتن نرخ انجام واکنش میشود.

لینک کمکی