تاثير ابعاد اشتياق شغلي بر مديريت عملکرد در اداره کل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري خراسان جنوبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تاثير ابعاد اشتياق شغلي بر مديريت عملکرد در اداره کل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري خراسان جنوبي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي تحول و نوآوري سازماني با رويکرد اقتصاد مقاومتي

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین اشتیاق شغلی و مدیریت عملکرد (اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی) می باشد. بدین منظور با مراجعه به تحقیقات انجام گرفته، ابعاد و مولفه های مرتبط با مفهوم اشتیاق شغلی و مدیریت عملکرد شناسایی شد و بر مبنای این متغیرها، پرسشنامه ای مبتنی بر 57 سوال طراحی گردید و روایی آن از طریق خبرگان رشته مدیریت، مورد تایید قرار گرفت و پایایی هر یک از پرسشنامه ها به ترتیب (0/986، 0/950) می باشد. جامعه آماری پژوهش تمامی کارکنان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی می باشند، که حجم نمونه طبق فرمول کوکران برابر 112 نفر می باشد. همچنین، برای آزمون فرضیه های این تحقیق از آزمون ضریب هبستگی پیرسون استفاده شد و نتایج حاصل، نشان دهنده تایید رابطه بین اشتیاق شغلی و مدیریت عملکرد می باشد.درنهایت پیشنهاداتی را در همین زمینه به مدیران اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی ارایه نمودیم.

لینک کمکی