بررسي کيفيت زندگي کاري ابراز شده پزشکان خانواده دانشگاه علوم پزشکي مشهد در سال 1394

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي کيفيت زندگي کاري ابراز شده پزشکان خانواده دانشگاه علوم پزشکي مشهد در سال 1394 :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي تحول و نوآوري سازماني با رويکرد اقتصاد مقاومتي

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

کیفیت زندگی کاری ترکیبی از متغیرهای محیط کاری است که عامل موثری در رضایتمندی و ابقای فرد در یک حرفه می باشد.این پژوهش با هدف تعیین سطح کیفیت زندگی کاری پزشکان خانواده دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شده است. این مطالعه توصیفی-مقطعی است که تمامی پزشکان خانواده طرف قرار داد با دانشگاه علوم پزشکی مشهد مورد بررسی قرار گرفتند(284نفر). ابزار گرد آوری داده ها، پرسشنامه استاندارد ون لارن بود که درحیطه های رضایت از شغل و حرفه، شرایط کاری، وضع عمومی سلامتی، ارتباط کار-منزل، استرس در کار و کنترل در کار به بررسی کیفیت زندگی کاری پرداخته است، .با استفاده از نرم افزار SPSSوآزمون های آماری T مستقل، ANOVA آنالیز داده ها انجام شد. سطح معنادار 0/05در نظرگرفته شد. میانگین کیفیت زندگی کاری پزشکان 57%است. حیطه استرس در کاربا میانگین 61%دارای بیشترین نمره و حیطه ارتباط کار- منزل با 51%دارای کمترین نمره بودند. سایرحیطه های رضایت از شغل 54%، کنترل در کار 58%، وضع عمومی سلامتی 61%و شرایط کاری 54%نیز این نمرات گزارش شد. از مجموع حیطه ها، فقط حیطه استرس در کار و وضع عمومی سلامتی در وضعیت مطلوب قرار گرفتند. برای عوامل دموگرافیک سکونت در منطقه و سابقه کار رابطه ی معکوس معنا داری مشاهده شد، یعنی پزشکانی که ساکن منطقه نبودند و سابقه کار کمتری داشتند، کیفیت زندگی کاری بالاتری داشتند(p<0.05 ) . سطح کیفیت زندگی کاری ابراز شده پزشکان خانواده در حد متوسط است. مدیران و برنامه ریزان جهت ارتقاء کیفیت خدمات وایجاد انگیزه در رهبران تیم سلامت، باید اهتمام جدی در جهت هماهنگی بیشتر زندگی کاری و زندگی شخصی پزشکان، محیط کاری ایمن و سالم و ایجاد شرایط استفاده حداکثری از توانمندی پزشکان خانواده را نمایند

لینک کمکی