بررسي تاثير حسابداري و حسابرسي دادگاهي(قانوني) در کنترل تقلب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي تاثير حسابداري و حسابرسي دادگاهي(قانوني) در کنترل تقلب :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي مديريت و اقتصاد

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

حسابداری و حسابرسی دادگاهی نوعی از حسابرسی است که توسط گروهی از حسابداران که معروف به حسابداران و حسابرسان دادگاهی هستند و با استفاده از مهارت های حسابداری و حسابرسی برای تعیین این امر که آیا تقلبی اتفاق افتاده یا خیر صورت می گیرد. تحقیق حاضر به بررسي تاثير حسابداري و حسابرسي دادگاهي(قانوني) در کنترل تقلب پرداخته است. جامعه آماری تحقیق، کلیه حسابداران رسمی فعال عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که همزمان کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی می باشند را شامل می گردد (آمار استخراجی از سایت جامعه حسابدارانرسمی ایران و شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری). حجم نمونه آماری مورد استفاده در تحقیق حاضر ازطریق فرمول کوکران 139 نفر در بازه زمانی 6 ماهه اول سال 1394 می باشد. روش استفاده شده در این تحقیق، روش توصیفی- پیمایشی ازنوع کاربردی و همبستگی است که به این منظور پرسشنامه ای تهیه و تنظیم شده و بین نمونه موردمطالعه توزیع گردیده است. متغیر مستقل تحقیق حاضر، حسابداری و حسابرسی دادگاهی (قانونی) می باشد. متغیر وابسته که تاثیر آن از حسابداری و حسابرسی دادگاهی (قانونی) مورد بررسی قرار می گیرد، تقلب مالی می باشد. داده های موردنظر از طریق پرسشنامه جمع آوری و به عنوان پایگاه اطلاعاتی در فایل اکسل قرار گرفت. همچنین آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون خطی با استفاده از نرم افزار SPSS19 و LISRELL انجام شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که حسابداری و حسابرسی دادگاهی(قانونی) بر کنترل تقلب مالی تاثیر قابل توجهی دارد.

لینک کمکی