بررسي تاثير تکنيک هاي خود انگيزشي بر موفقيت شغلي(مورد مطالعه: کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان لردگان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي تاثير تکنيک هاي خود انگيزشي بر موفقيت شغلي(مورد مطالعه: کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان لردگان) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي مديريت و اقتصاد

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

در تشکیل هر سازمان عوامل و عناصر مختلفی نقش دارند که یکی از مهم ترین این منابع نیروی انسانی است که بدون شک در جهت نیل به اهداف و خواسته های سازمان نقش تعیین کننده ای دارد و آنچه که نیروی انسانی را تقویت می کند تا درجهت برنامه های سازمان حرکت کند، عاملی جز انگیزه نخواهد بود. انگیزه کاری کارکنان یکی از مهم ترین و اساسی ترین ویژگی های کیفی کارکنان است که می تواند موجب افزایش عملکرد آنان در انجام وظایف شان گردد ضمن آنکه خود در افزایش بهره وری سازمان نقش اساسی دارد . وجود انگیزه کاری خود می تواند عاملی جهت افزایش رضایتمندی شغلی کارکنان نیز باشد. پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثی تکنیکهای خود انگیزشی بر انگیزش کارکنان شبکهبهداشت و درمان شهرستان لردگان می باشد. تحقیق بر حسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گرد آوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری حاضر شامل کلیه کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان لردگان در سال 1395به تعدد 603 نفر نیروی انسانی می باشد که بر اساس فرمول کوکران تعداد 234 نفر به عنوان نمونه که به صورت تصادفی و طبقه بندی شده انتخاب گردیده و ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته می باشد. تجزیه و تحلیل آماری داده ها بااستفاده از نرم افزار آماری SPSS انجام گردید. با توجه به فرضیه اصلی که یک فرضیه و 7 فرضیه فرعی بوده که متغیر مستقل آن تکنیک های خود انگیزشی و وابسته این 7 مورد ذکر شده در ذیل بوده که نتایج نشان داد که پرورش اخلاقکاری، پرورش سطح انتظار از خود، باز خورد از عملکرد، قدرت انگیزش کاری، تعیین اهداف برای خود، بهبود مهارت های مرتبط با اهداف کاری و آمادگی تغییر رفتار در بین کارکنان بر موفقیت شغلی کارکنان تاثیر دارد. و همه فرضیات فوق تایید می گردد.

لینک کمکی