مقاله دانش نظري و مهارت هاي حرفه اي معلمان دوره ابتدايي از نظريه يادگيري: معلمان دوره ابتدايي شهر همدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله دانش نظري و مهارت هاي حرفه اي معلمان دوره ابتدايي از نظريه يادگيري: معلمان دوره ابتدايي شهر همدان :

مقاله دانش نظري و مهارت هاي حرفه اي معلمان دوره ابتدايي از نظريه يادگيري: معلمان دوره ابتدايي شهر همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در نوآوری های آموزشی از صفحه 31 تا 52 منتشر شده است.
نام: دانش نظری و مهارت های حرفه ای معلمان دوره ابتدایی از نظریه یادگیری: معلمان دوره ابتدایی شهر همدان
این مقاله دارای 22 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظریه های یادگیری
مقاله رفتارگرایی
مقاله شناخت گرایی
مقاله شناختی – اجتماعی
مقاله تدریس
مقاله دوره ابتدایی
مقاله آموزش ضمن خدمت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عارفی محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی واجارگاه كوروش
جناب آقای / سرکار خانم: نادری رحیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر با هدف شناخت میزان آگاهی معلمان دوره ابتدایی از نظریه های یادگیری و به کارگیری آن در فرایند تدریس انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق، معلمان ابتدایی شهر همدان در سال تحصیلی 1385-86 هستند که از میان آن ها 310 نفر 226) نفر زن و 84 نفر مرد( به عنوان نمونه تحقیق و به روش طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از دو نوع ابزار شامل: آزمون سنجش میزان آگاهی معلمان از نظریه های یادگیری و پرسشنامه به کارگیری نظریه های یادگیری بهره گرفتیم و داده ها با استفاده از آزمون های آماری t تک نمونه ای، t برای گروه های مستقل، U من ویتنی، و تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در نهایت نتایج زیر به دست آمد:
میزان آگاهی معلمان ابتدایی از نظریه رفتارگرایی در حد متوسط و از نظریه های شناخت گرایی و شناختی – اجتماعی پایین تر از حد متوسط بود؛ میان میزان آگاهی معلمان از نظریه های یادگیری و متغیرهای: مدت دوره های آموزش ضمن خدمت، مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی و سابقه تدریس معلمان تفاوت معناداری وجود داشت، اما تفاوت معناداری با متغیر جنس ملاحظه نشد.
میزان به کارگیری نظریه های یادگیری توسط معلمان بالاتر از حد متوسط بود و بیشترین میزان آن به نظریه های رفتارگرایی و کم ترین میزان به نظریه شناختی – اجتماعی مربوط می شد؛ میان میزان به کارگیری نظریه های یادگیری توسط معلمان و متغیرهای جنس، مدرک تحصیلی، سابقه تدریس معلمان معناداری وجود داشت، اما تفاوت معناداری با متغیرهای: مدت دوره های آموزش ضمن خدمت و رشته تحصیلی معلمان ملاحظه نشد.

لینک کمکی