مقاله نقش سبک هاي تربيتي والدين در شکل گيري انواع خودها و فاصله بين آن ها در فرزندان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله نقش سبک هاي تربيتي والدين در شکل گيري انواع خودها و فاصله بين آن ها در فرزندان :

مقاله نقش سبک هاي تربيتي والدين در شکل گيري انواع خودها و فاصله بين آن ها در فرزندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در فصلنامه خانواده پژوهی از صفحه 139 تا 158 منتشر شده است.
نام: نقش سبک های تربیتی والدین در شکل گیری انواع خودها و فاصله بین آن ها در فرزندان
این مقاله دارای 20 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک های تربیتی والدین
مقاله خود واقعی
مقاله خود ایده آل
مقاله خود بایدی
مقاله فاصله خودهای واقعی و ایده آل
مقاله فاصله خودهای واقعی و بایدی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی منصوره السادات
جناب آقای / سرکار خانم: انصاری نژاد فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: فدایی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: روبن زاده شرمین
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی سیدمحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه نقش پیش بینی کننده سبک های تربیتی والدین در چگونگی شکل گیری خودهای واقعی، ایده آل و بایدی و نیز فاصله بین خودهای واقعی با خودهای ایده آل و بایدی در دختران و پسران دانشجو طراحی و اجرا گردید.
بدین منظور تعداد 263 نفر دانشجو 136) پسر و 127 دختر( به عنوان نمونه غیر احتمالی در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه های روش تربیتی و مقیاس خود گسستگی (مقیاس اندازه گیری فاصله خودها) را تکمیل نمودند.
نتایج تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل های همبستگی نشان داد که بین نمرات انواع خودها و ابعاد محبت – طرد و کنترل – آزادی همبستگی معناداری وجود دارد. با استفاده از تحلیل رگرسیون نشان داده شد که سبک های تربیتی استبدادی و طردکننده در مقایسه با سایر سبک ها معتبرترین پیش بینی کننده ها برای انواع خودها و فاصله خودها می باشند، به نحوی که این پیش بینی با شکل گیری خودهای واقعی و ایده آل رابطه، منفی دارد. البته در پیش بینی شکل گیری خود بایدی با سبک تربیتی استبدادی جهت رابطه، مثبت و با سبک تربیتی طرد کننده منفی می باشد. هم چنین سبک تربیتی استبدادی نقش پیش بینی کننده منفی در پیش بینی فاصله بین خودهای واقعی و ایده آل و نقش پیش بینی کننده مثبت برای پیش بینی فاصله خودهای واقعی و بایدی دارد.
در تبیین نتایج بدست آمده به نقش کیفیت ارتباطات به خصوص ارتباطات نزدیک والد – فرزند و نیز نقش سبک های تربیتی والدین از طریق جامعه پذیری بر شکل گیری نظام خود و فاصله های مطلوب و نامطلوب بین انواع خودها اشاره شده است.

لینک کمکی