مقاله بررسي الگوي توزيع يوني در اندام هاي مختلف يونجه و رابطه آن با عملكرد در شرايط تنش شوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله بررسي الگوي توزيع يوني در اندام هاي مختلف يونجه و رابطه آن با عملكرد در شرايط تنش شوري :

مقاله بررسي الگوي توزيع يوني در اندام هاي مختلف يونجه و رابطه آن با عملكرد در شرايط تنش شوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم كشاورزی ایران) از صفحه 31 تا 43 منتشر شده است.
نام: بررسی الگوی توزیع یونی در اندام های مختلف یونجه و رابطه آن با عملكرد در شرایط تنش شوری
این مقاله دارای 13 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله یونجه
مقاله شوری
مقاله رشد
مقاله سدیم و پتاسیم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درویشی بابك
جناب آقای / سرکار خانم: پوستینی كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: توكل افشاری رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش به منظور بررسی الگوی توزیع یونهای سدیم و پتاسیم در ریشه، ساقه و برگ و در مراحل هستی زایی 4 اكوتیپ یونجه بومی ایران و رابطه آن با تحمل به شوری به صورت آزمایش گلخانه ای و در قالب آزمایش فاكتوریل بر پایه طرح بلوكهای كامل تصادفی با 3 تكرار در سال 1381 انجام شد. سطوح آبیاری با آب شور با توجه به آستانه تحمل به شوری یونجه، در 3 سطح (شاهد، 7 و 12 دسی زیمنس بر متر) اعمال گردید. پس از اندازه گیری وزن خشك نمونه های ریشه، ساقه و برگ، غلظت یونهای سدیم و پتاسیم در هر یك از این اندامها مشخص گردید. غلظت یون پتاسیم با افزایش شوری كاهش پیدا كرد، در حالیكه افزایش شوری غلظت یون سدیم را افزایش داد. واكنش وزن خشك اندام هوایی اكوتیپ های مختلف نسبت به شوری در مراحل مختلف رشد متفاوت بود، به گونه ای كه وزن خشك اندام هوایی در مرحله گیاهچه ای در اكوتیپ شیرازی و در برداشت های دوم و سوم در اكوتیپ همدانی دارای بیشترین مقدار بود. به همین ترتیب بیشترین غلظت یون پتاسیم در مرحله گیاهچه ای، در اكوتیپ شیرازی و در برداشت های دوم و سوم، در اكوتیپ همدانی مشاهده گردید. همچنین مشخص گردید كه در صورت افزایش غلظت سدیم به بیش از غلظت آستانه سمیت، اثرات ناشی از سمیت این یون وزن خشك اندام هوایی را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. در هر دو سطح شوری غلظت یونهای سدیم و پتاسیم از ریشه به سمت اندام هوایی اكوتیپ های مورد مطالعه كاهش پیدا كرد، بنابراین در شرایط شوری غلظت یون سدیم در ریشه بیشتر از ساقه و برگ است كه یكی از مهمترین دلایل آن می تواند بازچرخش درونی این یون از اندام هوایی به ریشه باشد. كمترین میزان یون سدیم در اندامهای مورد مطالعه در برداشتهای دوم و سوم، در برگها دیده شد. نقش حیاتی برگها در فتوسنتز و بقا گیاه می تواند موجب شود تا گیاه از طریق مكانیسم های متعدد از ورود این یون به برگ جلوگیری كند. این موضوع در عین حال با افزایش قابل ملاحظه غلظت این یونها در اندام هوایی نسبت به ریشه در برداشت های دوم و سوم همراه بود. بنابراین با توجه به اهمیت فرایندهای فیزیولوژیك در ایجاد و هدایت مكانیسم های تحمل به شوری، مطالعه سایر خصوصیات فیزیولوژیك موثر در تحمل به شوری نظیر فرایند انتقال كربوهیدراتها و نیتروژن از ریشه به شاخساره می تواند در مطالعات آتی از جایگاه ویژه ای برخوردار باشد.

لینک کمکی