مقاله بررسي تاثير آللوپاتيکي ريشه گياهان زراعي سرمادوست بر ظهور گياهچه و رشد اوليه سورگوم (Sorghum bicolor)، سويا (Glycine max) و ذرت (Zea mays)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله بررسي تاثير آللوپاتيکي ريشه گياهان زراعي سرمادوست بر ظهور گياهچه و رشد اوليه سورگوم (Sorghum bicolor)، سويا (Glycine max) و ذرت (Zea mays) :

مقاله بررسي تاثير آللوپاتيکي ريشه گياهان زراعي سرمادوست بر ظهور گياهچه و رشد اوليه سورگوم (Sorghum bicolor)، سويا (Glycine max) و ذرت (Zea mays) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم كشاورزی ایران) از صفحه 53 تا 61 منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر آللوپاتیکی ریشه گیاهان زراعی سرمادوست بر ظهور گیاهچه و رشد اولیه سورگوم (Sorghum bicolor)، سویا (Glycine max) و ذرت (Zea mays)
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گیاهان سرمادوست
مقاله گیاهان بهاره
مقاله ترشحات ریشه
مقاله ظهور گیاهچه
مقاله رشد اولیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر آللوپاتیک ترشحات ریشه گیاهان زراعی سرمادوست بر ظهور گیاهچه و رشد اولیه گیاهان زراعی سورگوم، ذرت و سویا که در تناوب با آنها کشت می گردند، آزمایشی در آزمایشگاه تحقیقات بذر و گلخانه گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم زراعی و دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بصورت کرت دو بار خردشده و در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل: گیاهان زراعی سرمادوست (گندم، جو، چاودار، نخود) همراه با شاهد (نکاشت)، گیاهان زراعی بهاره (سورگوم، سویا و ذرت) و تاریخ کاشت (کشت بلافاصله پس از پایان رسیدگی فیزیولوژیک گیاهان سرمادوست، 2 و 4 هفته پس از آن) به ترتیب به عنوان عامل اصلی، عامل فرعی و عامل فرعی فرعی درنظر گرفته شدند. کلیه صفات اندازه گیری شده (درصد و سرعت ظهور گیاهچه، ارتفاع بوته و وزن زیست توده قسمت هوایی) تحت تاثیر تیمارهای آزمایش قرار گرفتند. چاودار شدیدترین اثرات آللوپاتیک را بر گیاهان مورد ارزیابی داشت و سویا بیشترین حساسیت را نسبت به دو گیاه دیگر نشان داد. تاخیر در کاشت گیاه بعدی شدت اثر ترشحات ریشه گیاهان زراعی سرمادوست را کاهش داد، بطوریکه تاخیر 4 هفته ای در کاشت گیاه بعدی تاثیر معنی داری بر خصوصیات رویشی گیاهان داشت. میانگین درصد و سرعت ظهور گیاهچه گیاهان مورد ارزیابی با گذشت 4 هفته از پایان رسیدگی فیزیولوژیک افزایش یافت. همچنین روند افزایشی وزن زیست توده قسمت هوایی گیاهان مورد ارزیابی با گذشت زمان مشاهده گردید.

لینک کمکی