مقاله ليپيدها در پيش بيني بروز رخدادهاي قلبي – عروقي در بالغين مبتلا به ديابت نوع 2: مطالعه قند و ليپيد تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله ليپيدها در پيش بيني بروز رخدادهاي قلبي – عروقي در بالغين مبتلا به ديابت نوع 2: مطالعه قند و ليپيد تهران :

مقاله ليپيدها در پيش بيني بروز رخدادهاي قلبي – عروقي در بالغين مبتلا به ديابت نوع 2: مطالعه قند و ليپيد تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله دیابت و متابولیسم ایران (مجله دیابت و لیپید ایران) از صفحه 88 تا 98 منتشر شده است.
نام: لیپیدها در پیش بینی بروز رخدادهای قلبی – عروقی در بالغین مبتلا به دیابت نوع 2: مطالعه قند و لیپید تهران
این مقاله دارای 11 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لیپید
مقاله بیماری قلبی – عروقی
مقاله دیابت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توحیدی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: حدائق فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: صفرخانی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: هراتی هادی
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی فریدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اختلال لیپیدهای سرم نقش مهمی در افزایش خطر رخدادهای قلبی – عروقی(CVD) در بیماران دیابتی دارند. هدف از مطالعه حاضر مقایسه کارایی پارامترهای لیپیدی در پیش گویی بروز CVD در جمعیتی از بالغین مبتلا به دیابت ساکن تهران بود.
روش ها: افراد شرکت کننده در مطالعه شامل 413 مرد و 608 زن 30 سال و در شروع مطالعه فاقد CVD بودند. با استفاده از تحلیل رگرسیونی متناسب کاکس، نسبت های خطر (HRs) تعدیل شده برای CVD به ازای 1 انحراف معیار افزایش در کلسترول تام (TC)، تری گلیسرید (TG)، کلسترول لیپوپروتئین پرچگال (HDL-C)، کلسترول لیپوپروتئین کم چگال (LDL-C)، کلسترول لیپوپروتئین های به جز (non-HDL-C) HDL، نسبت TC به (TC/HDL-C)HDL-C و TG به HDL-C(TG/HDL-C) محاسبه گردید. بروز CVD طی دوره پیگیری با میانه 4/8 سال ارزیابی شد.
یافته ها: طی پیگیری، 189 مورد CVD (91 مرد و 98 زن) ثبت شد. HR تعدیل شده برای عوامل خطر در مردان، برای تمام پارامترهای لیپیدی به جز HDL-C و TG/HDL-C، معنی دار بود. در تحلیل چندمتغیره تعدیل شده در زنان، تنها نسبت TC/HDL-C، خطر معنی داری داشت ](57/1- 10/1) 31/1[. در هر دو جنس، در مدل های تعدیل شده برای عوامل خطر، بین قدرت تمایز پارامترهای مختلف لیپیدی (که با آماره C ارزیابی می گردد) در پیش بینی بروز CVD اختلافی وجود نداشت. در بررسی ادغام شده دو جنس، در تحلیل چند متغیره TC، LDL-C، non-HDL-C و TC/HDL-C، دارای HR تعدیل شده معنی داری بودند. این HR ها بین 20/1 تا30/1 با آماره C مشابهی متغیر بود.
نتیجه گیری: بر اساس آزمون های مهم کارایی مدل ها، مطالعه حاضر نتایج مبتنی بر شواهدی برای پیشنهاد WHO برای جمعیت های با وضعیت اقتصادی پایین و متوسط ارایه می دهد که در افراد دیابتی، TC سرم در مقایسه باLDL-C، non-HDL-C و TC/HDL-C، پارامتری قابل قبول در پیش بینی بروز CVD هستند.

لینک کمکی