مقاله معيار گسيختگي غير خطي براي تحليل سدهاي بتني غلطکي (RCC)

شرح سیستم های مختلف ماشین های پژو پارس و پیكان

مقاله تراکم ديناميکي بعنوان يک روش بهسازي خاک درمناطق ساحلي (مطالعه موردي در مجتمع کشتي سازي شهيد محلاتي بوشهر)